Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť JUDr. Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o., IČO: 47241403, sídlo: A. Dubčeka 386/10 96501 Žiar nad Hronom (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29. novembra 2017.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom, pričom uplatňuje zásady pri spracovaní osobných údajov ako zákonnosť spravodlivosť a transparentnosť, obmedzuje účel spracúvania a minimalizuje údaje. V prípade nesprávnych údajov uplatňuje zásadu správnosti, integrity a dôvernosti a minimalizuje uchovávanie osobných údajov.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa, prípadne platný právny poriadok vyžaduje splnenie zákonnej požiadavky.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právna úprava v Slovenskej republike umožňuje spracúvať osobné údaje na základe mnohých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať spravidla aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, prípadne platný právny poriadok vyžaduje splnenie zákonnej požiadavky.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • obchodní partneri programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti daní, auditu a účtovníctva
 • orgány verejnej správy
 • orgány činné v trestnom konaní

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov bez profilovania alebo automatického hodnotenia. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia aby mohol garantovať dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch..
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: dozor@pdp.gov.sk

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: kancelaria@advokatpetrusova.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Našou prioritou je ochrana osobných údajov klientov, a preto sa snažíme o zabezpečenie v maximálnej možnej miere rôznymi, nielen technickými spôsobmi.