Občianske právo

  • spisovanie návrhov a žalôb na súd
  • zastupovanie v súdnych konaniach (v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaní o určenie vlastníckeho práva, v konaní vo veciach neplatnosti právnych úkonov, v konaní vo veciach náhrady škody a v ďalších)
  • zastupovanie v dedičských konaniach
  • vyhotovovanie zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov
  • komplexný servis pri prevode vlastníckeho práva nehnuteľností resp. hnuteľných vecí
  • vyporiadavanie vlastníckych práv k pozemkom/stavbám